Teaching Staff :

 Dr. NILESH BALASAHEB CHOUGULE

 • Name: Dr. NILESH BALASAHEB CHOUGULE
 • Designation: Principal
 • Qualification:M pharm. Ph D.
 • Profile: Download
Mr. SARDAR SUBHASH SHELAKE
 • Name:Mr. SARDAR SUBHASH SHELAKE
 • Designation:Assistant Professor
 • Qualification:M pharm.
 • Profile: Download
Mr. ABHISHEK VILAS DESAI
 • Name:Mr. ABHISHEK VILAS DESAI
 • Designation: Assistant Professor
 • Qualification:M pharm.
 • Profile: Download
Mr. SHIVRAJ AMARGOUDA KULKARNI
 • Name:Mr. SHIVRAJ AMARGOUDA KULKARNI
 • Designation: Assistant Professor
 • Qualification:M pharm.
 • Profile: Download
Miss. ASHWINI SARJERAO PANDAV
 • Name:Miss. ASHWINI SARJERAO PANDAV
 • Designation: Lecturer
 • Qualification:M pharm.
 • Profile: Download
Mr. VINAYAK YASHWANT ROHILE
 • Name:Mr. VINAYAK YASHWANT ROHILE
 • Designation: Lecturer
 • Qualification:M pharm.
 • Profile: Download
Miss. MAYURI SHRIKANT BHADALEKAR
 • Name:Miss. MAYURI SHRIKANT BHADALEKAR
 • Designation: Lecturer
 • Qualification:M pharm.
 • Profile: Download